Pielęgnacja betonu w okresie wiosenno-letnim

Trwałość konstrukcji i elementów betonowych, oprócz odpowiedniego doboru składników mieszanki oraz produkcji i sposobu jej ułożenia jest w znacznej mierze uzależnione od pielęgnacji świeżego betonu.

Czynności technologiczne związane z pielęgnacją mają na celu:
1.    Zapewnienie optymalnych warunków  ciepło – wilgotnościowych w dojrzewającym  betonie.
2.    Ochronę świeżo wykonanego betonu  przed szkodliwym wpływem promieni słonecznych, wiatru, opadów atmosferycznych.
3.    Przeciwdziałanie skurczowi spowodowanemu wysychaniem betonu, redukcje różnicy temperatur pomiędzy powierzchnią betonu a jego rdzeniem.

W zależności od panujących warunków atmosferycznych oraz możliwości technicznych budowy przedstawiamy kilka metod pielęgnacji:

METODA MOKRA
Założeniem tej metody jest  zapewnienie kontaktu powierzchni betonu z wodą  od momentu uzyskania wystarczającej  twardości powierzchni (tak, aby przy pielęgnacji nie uszkodzić powierzchni  betonowej) oraz przeciwdziałanie skurczowi wysychania.

Rozróżnia się następujące  rodzaje skurczu przy wysychaniu:

 • skurcz plastyczny – występujący w betonie stanie plastycznym . Przyczyna tego rodzaju skurczu jest parowanie wody z powierzchni betonu lub jej zasysanie przez głębiej położony suchy beton lub grunt
 • skurcz twardnienia  – występuje w twardniejącym betonie  na skutek szybkiego wysychania  powierzchni betonu przy niskiej  wilgotności względnej powietrza, wysokiej temperaturze, nasłonecznieniu lub wietrze.
  Prędkość osuszania wzrasta wraz z  wzrostem  prędkości wiatru i spadkiem wilgotności powietrza.
  Szczególnej pielęgnacji należy poddawać betony których współczynnik w/c  kształtuje się poniżej 0,5Do najczęściej  stosowanych metod pielęgnacji mokrej należą:
 • zraszanie  betonu wodą
 • przykrywanie betonu wilgotnymi matami juchtowymi, konopnymi lub bawełnianymi
 • zalewanie wodą betonowych konstrukcji fundamentowychProwadząc pielęgnację mokrą należy pamiętać by nie dopuścić do przechłodzenia betonu (polewanie ciepłego betonu zimną wodą – wodociągową może spowodować skurcz zwany ,,szokiem” termicznym i spękania w betonie.

STOSOWANIE OSŁON ZEWNĘTRZNYCH
Pielęgnacja tym sposobem polega na zastosowaniu osłon pełniących rolę bariery zapewniającej utrzymanie ciepła wydzielanego przez twardniejący beton i zapobieganiu ubytkowi wody z betonu bez wprowadzania dodatkowej jej ilości.
Okrywanie betonu folią – podczas wykonywania betonu w okresach chłodnych stosowanie  przekryć z czarnej folii, zaś folię biała przy słonecznej pogodzie. Stosowanie osłon z folii może powodować miejscowe przebarwienia w betonie na skutek nie jednorodnej  kondensacji pary wodnej na powierzchni folii.

Stosowanie osłon zewnętrznych  jest również istotne przy wykonywaniu dużych masywów betonowych, gdzie istnieje ryzyko powstania spękań termicznych. Proces ten jest wynikiem różnicy temperatur  pomiędzy chłodzoną powierzchnia betonu a jej rdzeniem, w którym mogą wystąpić duże przyrosty temperatur.
W efekcie beton w rdzeniu ulega rozszerzeniu, co powoduje powstanie naprężeń i spękań zewnętrznej chłodzonej warstwy betonu.

W praktyce stosowane  są różne sposoby  obniżenia gradientu temperatury w twardniejącym betonie.  Należą do nich:

 • wykonanie instalacji chłodzącej wewnątrz  elementu  betonowanego
 • stosowanie cementów o niskim cieple hydratacji (np. cement hutniczy cem III)
 • stosowanie dodatków w postaci popiołu lotnego

W przypadku elementów masywnych zaleca się odizolowanie betonu od otoczenia za pomocą folii oraz płyt styropianowych.

STOSOWANIE PREPARATÓW DO PIELĘGNACJI BETONU
Metoda polega na naniesieniu filmu (warstwy) środka ochronnego na powierzchnię świeżego betonu. W przypadku temperatur powyżej + 30 oC, silnego nasłonecznienia, silnego wiatru lub wilgotności względnej poniżej 50 %. Dodatkowo należy zraszać wodą. Główną zaletą tej metody jest  stosowanie na dużych powierzchniach zaraz po ułożeniu i zagęszczeniu mieszanki betonowej.

Pielęgnację powierzchni betonu należy rozpocząć bezzwłocznie po zakończeniu operacji zagęszczenia i wykończenia betonu tam gdzie jest to konieczne.

Certyfikaty