Szanowni Państwo,

Prodbet sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, wpisana do rejestru przedsiębiorców,  Krajowego Rejestru Sądowego,   prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS,  pod numerem KRS 0000005332, posiadająca  NIP:  1230936622, będzie przetwarzała Państwa dane, otrzymane  od Państwa w nadesłanej do nas korespondencji,  pozyskane z ogólnodostępnych źródeł (takich jak Internet, rejestry handlowe, branżowe itp.),  tworząc  bazę danych niezbędnych do sporządzania zindywidualizowanych ofert oraz  wykonania umów produkcji i dostawy betonu. Stosownie do przepisów obowiązujących od 25 maja 2018 r., wprowadzonych  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej „RODO” w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem powierzonych nam  danych osobowych, przyjmujemy na siebie obowiązek tzw. Administratora danych, w skrócie dalej: Administratora. Jako Administrator, mamy obowiązek poinformować Państwa, o Państwa uprawnieniach oraz o tym, że wśród zgromadzonych przez nas danych mogą pojawić się dane osobowe, chronione w świetle przepisów  RODO .

W związku z powyższym,  informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych (dalej: „Administrator”) jest Prodbet sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, wpisana do rejestru przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000005332, posiadająca NIP: 1230936622, adres: ul. Mirkowska 43 B 05-520 Konstancin – Jeziorna.
 2. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, kierując korespondencję na adres: info@prodbet.pl,  lub poczty tradycyjnej, skierowanej do „Reprezentanta” na adres Administratora,   wskazany w  punkcie 1.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora może być:
  • wyrażona przez Państwa dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • konieczność przetwarzania danych dla potrzeb realizacji zawartej przez nas umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • wymogi ustawowe, wynikające z wiążących nas przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • konieczność ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).
 1. Wykonywanie zawartych przez nas umów polega na produkcji i organizowaniu dostaw betonu  do miejsc wskazanych przez  naszych klientów, przy czym dostawy realizowane są  z pomocą współpracujących z nami podwykonawców. Ochrona naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmuje wszystkie czynności zmierzające do prawidłowego  wykonania umów  o dostawy betonu, w tym  obsługę płatności, reklamacji, czynności windykacyjne i sądowe oraz  przekazywanie  informacji do podwykonawców, celem wykonania dostawy.
 2. W związku z faktem, że podane nam dane osoby wskazanej do kontaktu w zakresie obsługi i realizacji umowy o produkcję i dostawę betonu, są przetwarzane w celu realizowania tychże dostaw,  każda osoba,   pracownik,  którego  dane zostały nam  podane  w Umowie, zamówieniu  lub korespondencji,  będzie figurował w bazie Prodbet sp. z o.o. do momentu:
  • zaprzestania przez Prodbet z o.o. współpracy z kontrahentem, który dane kontaktowe  podał;
  • zawiadomienia Prodbet z o.o., że pracownik / osoba współpracująca nie będzie już osobą kontaktową w relacjach pomiędzy Prodbet sp. z o.o. a danym kontrahentem;
  • wycofania przez osobę, której dane kontaktowe zostały podane,  zgody na przetwarzanie jej danych osobowych przez Prodbet   z o.o.  .
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim zostały pozyskane podczas prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora z takich źródeł jak: otrzymane zamówienia, zapytania handlowe, oferty handlowe, itp.
 4. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa oraz danych wrażliwych.
 5. Odbiorcami Państwa danych mogą być pracownicy Administratora, klienci i podwykonawcy Administratora, o ile jest to niezbędne dla realizacji zawartych umów lub naszych prawnie uzasadnionych interesów.
 6. Państwa dane mogą być przekazywane krajów leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („państwa trzecie” wg RODO) tylko w przypadku, gdy wymaga tego realizacja konkretnego zamówienia lub umowy .
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, na podstawie RODO, przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora:
  • dostępu do Państwa danych osobowych,
  • sprostowania Państwa danych osobowych,
  • usunięcia Państwa danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • przeniesienia Państwa danych osobowych,

jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Realizacja wymienionych powyżej praw może być ograniczona innymi przepisami prawa czy też ochroną naszego uzasadnionego interesu, to jest interesu  Prodbet sp. zo.o. Z wymienionych powyżej praw można skorzystać poprzez kontakt z nami, opisany w punkcie 2 powyżej.

 1. Jeśli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane wbrew przepisom RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z wymienionymi celami przetwarzania.
 4. Powierzone Dane Osobowe przetwarzane będą w formie papierowej oraz w systemach informatycznych.

Nasze wytwórnie betonu

Wytwórnia betonu MIRKÓW

ul. Mirkowska 43 B<br /> 05-520 Konstancin – Jeziorna

Wytwórnia betonu MIRKÓW

ul. Mirkowska 43 B
05-520 Konstancin – Jeziorna

tel./fax+48 22 757 65 42

Kierownik wytwórni
Krzysztof Pomichowski
tel. +48 602 105 870
k.pomichowski@prodbet.com.pl