Beton towarowy

Beton to połączenie cementu, kruszywa – piasku i/lub żwiru – wody i domieszek uplastyczniających. Zastosowanie określonych proporcji sprawia, że w wersji finalnej uzyskujemy różne klasy wytrzymałości dla wyprodukowanych mieszanek betonowych. Mieszanki betonowe po wbudowaniu w element konstrukcyjny twardnieją i stają się betonem, określanym potocznie „betonem towarowym”.

Zamawiając mieszankę betonową, należy określić wszystkie możliwe parametry i właściwości, które chcemy uzyskać dla gotowego wyrobu betonowego, m.in. klasę wytrzymałości, klasę konsystencji czy klasę ekspozycji.

Nasz beton od wielu lat posiada odpowiednie certyfikaty ZKP w systemie 2+.

Beton posadzkowy

Specjalna mieszanka betonowa z przeznaczeniem dla wielkopowierzchniowych płyt posadzkowych, znajdujących się w różnego rodzaju halach czy budynkach usługowych. Charakteryzuje się niskim punktem piaskowym, niskim ciepłem hydratacji zmniejszającym ryzyko zarysowania się elementu oraz długim czasem urabialności mieszanki podczas wbudowywania.

Beton na płyty fundamentowe

Mieszanki betonowe posiadające strukturę niskoporowatą, dzięki czemu potrafią przeciwstawić się ciśnieniu wody działającej na beton. Ma to kluczowe znaczenie dla tego typu elementów masywnych, które wykonywane są w wykopach o dużych głębokościach. Ryzyko wycieków wodnych z gruntu w takich warunkach jest bardzo duże. Oprócz szczelności, beton ma spowolniony początkowy przyrost wytrzymałości, minimalizujący powstawanie rys wewnątrz matrycy betonu. Pomimo tego posiada wysoką wytrzymałość końcową na ściskanie po deklarowanym czasie dojrzewania.

Beton specjalny

Betonem specjalnym można nazwać mieszankę przeznaczoną do zawężonej grupy elementów konstrukcyjnych, gdzie ich skład i właściwości są tak dobrane, że nie przydadzą się nigdzie indziej. Jednym z takich wyrobów jest beton do robót geotechnicznych, który obejmuje dwa rodzaje elementów: pale pod fundament oraz ściany szczelinowe. Kolejną mieszanką zaliczającą się do tej grupy, jest beton samozagęszczalny „SCC”, posiadający właściwości grawitacyjnego odpowietrzenia,  przeznaczony jest do formowania elementów pozbawionych możliwości tradycyjnego wibrowania buławą na budowie.

Beton drogowy

Mieszanka z przeznaczeniem tylko do budowy nawierzchni drogowych, charakteryzująca się niską ścieralnością, wysoką mrozoodpornością i odpowiednią wytrzymałością na zginanie w zależności od kategorii ruchu KR1÷7. Wykonywana na kruszywie łamanym, przeważnie granitowym, z użyciem czystych cementach portlandzkich o niskiej zawartości alkaliów w przeliczeniu na tlenki sodu Na2Oeq. Dostarczany na budowę wywrotkami i układany specjalnymi zaawansowanymi technicznie rozkładarkami, które jednocześnie układają, wibrują i zacierają płytę drogową.

Beton mostowy

Beton najwyższej jakości, produkowany na specjalnych cementach o odpowiednim składzie fazowym klinkieru portlandzkiego, nadając mu odpowiednie właściwości takie jak: niskie ciepło hydratacji, niską zawartość alkaliów oraz klasę odporności na siarczany. Wykonywany na kruszywach łamanych głównie granitowych lub bazaltowych z przeznaczeniem do budowy infrastruktury inżynieryjnej. Wobec tych betonów postawione są najwyższe wymagania jakościowe i trwałościowe, pod względem surowców, jak i systemu kontroli i oceny dostarczonego betonu.

Mieszanki cementowe

Mieszanki cementowe mają duży wachlarz zastosowania, ponieważ jedna grupa przeznaczona jest do budowy architektury ogrodowej jako podbudowa pod drogi osiedlowe i chodniki lub warstwa wyrównawcza służąca do układania kostki brukowej. Druga grupa również spełnia funkcję podbudów, ale z przeznaczeniem na infrastrukturę drogową, gdzie wyspecyfikowana jest klasa wytrzymałości,  wskaźnik mrozoodporności oraz maksymalne uziarnienie mieszanki. Cechą wspólną wszystkich mieszanek jest ich projektowanie, polegające na oznaczeniu wilgotności optymalnej, zastosowanego kruszywa w warunkach laboratoryjnych.

Zaprawy murarskie

Zaprawa cementowa służy do murowania lub wykończenia wewnętrznych lub zewnętrznych powierzchni ścian budynku. Produkowana jest na kruszywie drobnym do 4mm, z dodatkiem specjalnej domieszki napowietrzającej i opóźniającej proces wiązania do 30 godzin.

Architektura betonowa

Betony od których wymaga się wysokiej jakości wykończenia pod względem wizualnym, powierzchnia musi być prawie pozbawiona pęcherzy powietrza oraz posiadać jednolity kolor. Uzyskanie takiego efektu w warunkach budowy jest niezwykle trudne, dlatego wykonywane są elementy referencyjne, czyli próbne. Jeżeli jest to konieczne dokonywane są korekty składu mieszanki lub zamieniany jest środek antyadhezyjny do smarowania blatów. Mieszanki architektoniczne charakteryzują się wysoką zawartością cementu, ok. 400kg/m3 i długim czasem urabialności potrzebnym do dokładnego i sumiennego formowania elementu, najczęściej ściany.

Rozwiązania indywidualne

Jest to beton projektowany indywidualnie pod określone, niecodzienne właściwości wyspecyfikowane w projekcie, którymi mogą być np. barwa mieszanki, ultra wysoka wytrzymałość betonu po 28 dniach dojrzewania lub wzrost objętości w pierwszych godzinach wiązania ( beton ekspansywny).